ना.सु स्तरकाे सेवाकालीन तालिम संचालन बारे

रा.प.अनं.प्रथम वा साे सरहका कर्मचारीहरूका लागि निम्न मिति र स्थानमा सञ्चालन हुन गइरहेकाे छ ।

मिति २०७३।०५।३१ गते, स्थानः कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल ललितपुर ।

विस्तृत जानकारीका लागिः ०१-५५३६०४८

http://pta.gov.np/article/37/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%81-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87.html